1. Divya Jyothi Yeshuva Church, Chikkerur, Karnataka
  2. Divya Jyothi Yeshuva Church, Masur, Karnataka
  3. Divya Jyothi Yeshuva Church, Begur, Karnataka
  4. Divya Jyothi Yeshuva Church, Kirandul, Chhattisgarh